Przyjmowanie wniosków o ujęcie w Rejestrze Wyborców gminy Gołcza

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2011 nr 158 poz. 941 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru składa się za pośrednictwem Wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Uwagi:

 • Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
 • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Gołcza bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Gołczy w Referacie Spraw Obywatelskich, pisemny wniosek zawierający odpowiednie dane:
  • nazwisko i imiona,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania wyborcy.
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać również wyborcy nigdzie niezamieszkali, a przebywający stale na obszarze gminy Gołcza.
 • Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Gołcza w terminie 3 dnia od dnia wniesienia wniosku
 • O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostanie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz