Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 54
 • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788) – art. 1 § 2 i 3

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

 • Odpisy skrócone aktów urodzenia.
 • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Odpisy z akt stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dotyczy osób będących wcześniej w innym związku małżeńskim).
 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu).
 • Zezwolenie Sądu Rodzinnego (jeśli jest takie wymagane).
 • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 84 zł - od sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy:

Po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Opłat nie pobiera się.

Uwagi:

 • Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed Kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu). Wyjątek - zezwolenie Sądu Rodzinnego.
 • Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 • Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.
 • W przypadku zezwolenia Kierownika USC na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, wnosi się opłatę skarbową od decyzji w wysokości 39 zł.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz