Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (tzw. ślub konkordatowy)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267)
  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788)
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).
  • Konkordat między Stolicą Apostolską i RP podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 318 z 1998 r.)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Załączniki:

  • Odpisy skrócone aktów urodzenia.
  • Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu małżonka dla osób owdowiałych).
  • Zezwolenie Sądu Rodzinnego (jeśli takie jest wymagane).
  • Cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 84 zł - od sporządzenia aktu małżeństwa

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

Sporządzenie aktu małżeństwa – najpóźniej w następnym dniu roboczym po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego. Duchowny ma okres 5 dni roboczych na dostarczenie kopii zaświadczenia do właściwego terytorialnie Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

Odbiór 3 sztuk odpisów skróconego aktu małżeństwa następuje osobiście (mogą zostać wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez strony).

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz