Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 71 ust. 1
  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  • Dowód osobisty lub paszport.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia.
  • Dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim (akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub akt zgonu małżonka dla osób owdowiałych).
  • Zezwolenie Sądu Rodzinnego – jeśli takie jest wymagane.
  • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zobowiązane są złożyć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem (jeżeli przebywają za granicą) zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 38 zł - od zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

W sprawach skomplikowanych – do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygniecie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest spełnienie takich wymogów jak przy zawarciu małżeństwa cywilnego.

 

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą winna zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowana lub ostatniego stałego zameldowania w kraju, z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej, jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą.

Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty wystawienia.
 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz