Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788) – art.4

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek.
  • Dokument lub oświadczenie stron uzasadniające wniosek o skrócenie terminu.
  • Dowody osobiste (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  • 39 zł - decyzja

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika USC.

Uwagi:

Miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa cywilnego można skrócić z ważnych powodów (składając oświadczenie lub dokument potwierdzający ważny powód) na termin dogodny dla stron.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz