PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Gołcza informuje, że zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

W związku z powyższym   upoważnieni   pracownicy Urzędu Gminy w Gołczy rozpoczną kontrolę częstotliwości opróżniania   szamb oraz   przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontroli podlegać będą także faktury, dowody dotyczące uiszczania opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osoby uchylające się od obowiązków ustawowych w powyższym zakresie, podlegają karze grzywny na zasadach określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.