PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuje się XXXIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

1. Uchwalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Gołcza.
3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gołcza w 2021 roku.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gołcza w 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza oraz przyjęcia jednolitego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołcza wynikającego z tej zmiany Studium.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr ewid. 520 w Przybysławicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Gołcza nieruchomości położonych w miejscowości Gołcza.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie Gminy Gołcza nieruchomości położonych w miejscowości Trzebienice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie Gminy Gołcza nieruchomości położonej w miejscowości Ulina Wielka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2022 rok.
12. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gołcza za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2021.
15. Wolne wnioski.