Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2023r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2023-2027 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołcza.
 6. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gołcza na lata 2023-2025
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresu dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gołcza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w Budżecie Gminy Gołcza na rok 2024 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołcza.
 16. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2022 rok.
 17. Wolne wnioski.