XXXIX sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji w dniu 24 lutego 2023r. Rada Gminy Gołcza podjęła łącznie 18 uchwał. Znaczna część dotyczyła zadań z zakresu pomocy społecznej. Przyjęto również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok. Uchwalono wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gołcza w latach 2023-2027 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2023. Dokonano zmian w budżecie gminy na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowano o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej w Szreniawie oraz o niewyodrębnianiu w przyszłorocznym budżecie środków stanowiących Fundusz Sołecki. Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. dra ks. Jana Piekoszewskiego, określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy oraz wskazania wstępnych lokalizacji przystanków komunikacji publicznej w Ulinie Małej i Żarnowicy. Na koniec wysłuchano sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2022 rok. Obrady XXXIX sesji zakończono wolnymi wnioskami.