XL sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 20.03.2023r. Rada Gminy przyjęła Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołcza na lata 2023-2032. W programie między innymi zostały wytyczone cele i zadania strategiczne zmierzające do ich realizacji. Celem sporządzonej dokumentacji jest weryfikacja ilości wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy według stanu na rok 2023. Uchwalony program umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji odpadów azbestowych.

Następnie dokonano zmian w budżecie gminy na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przyjęto dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi miechowskiemu. Jedna dotyczy przekazania środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Miechowie, a druga związana jest z dofinansowaniem zadań drogowych realizowanych na drogach powiatowych na terenie gminy Gołcza w 2023 roku. Poza tym podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku nieruchomym dla Parafii Rzymskokatolickiej w Szreniawie.

Kolejne punkty dotyczyły Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Ziemia Krakowska oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Gmina poprzez wniesienie do spółki nieruchomości staje się jej udziałowcem, dzięki czemu może liczyć na pozyskanie nawet 3 mln zł z budżetu państwa na wybudowanie lokali mieszkalnych, na potrzeby zarówno mieszkańców naszej gminy jak i osób spoza niej.