Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLVI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Gołcza.
 3. Informacja przedstawicieli firmy SARIA Polska Sp. z o.o. w sprawie instalacji „biofiltra” na terenie zakładu w Wielkanocy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresu dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gołcza a Gminą Iwanowice, w sprawie powierzenia Gminie Iwanowice przez Gminę Gołcza realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Iwanowice Ośrodka Wsparcia – Dzienny Dom Senior+ w Grzegorzowicach Wielkich.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołcza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 14. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Gołcza na 2024 rok.
 15. Wolne Wnioski.