XLIX sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 20 marca 2024 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Gołcza. W obradach uczestniczył przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa - kierownik ds. inwestycji strategicznych Tomasz Sęk, który przedstawił aktualny stan gazyfikacji naszej gminy, a także plany na najbliższą przyszłość. Odpowiadał również na pytania radnych i sołtysów związane z procedurami podłączenia się mieszkańców do sieci gazowej.

Ponadto Rada Gminy podjęła dwie uchwały związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy. Jedna dotyczyła ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, a druga przystąpienia Gminy Gołcza do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego. W kolejnych punktach podjęto uchwałę w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku w miejscowości Czaple Małe oraz w sprawie zmiany uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych. Następnie po dłuższej dyskusji na temat Funduszu Sołeckiego, Rada Gminy podjęła uchwałę o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2025 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski, które głównie dotyczyły bieżących spraw.