Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuje się II sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gołcza: Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich, Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gołcza: Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich, Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/501/24 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Gołcza.
 9. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2023 rok.
 10. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gołczy o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 14. Wolne wnioski.