Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
I piętro, pokój nr 20
tel. 012 388-60-03 wew. 134


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Opłaty:


Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie jest bezpłatny. Wydanie zaświadczenia o wpisie, odbywa się na wniosek i podlega opłacie skarbowej wynoszącej 17 zł, na podstawie art. 4 oraz części II ust. 21 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej. 


Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia należy wnieść w kasie w Urzędu Gminy Gołcza lub przelewem na nr konta 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077, z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie "

Uwagi: 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku (brak kompletu dokumentów), wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Niewykonanie wezwania w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki:

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie pobierz
  2. Zgłoszenie zmian dotyczących obiektu wpisanego do ewidencji pobierz
  3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie pobierz

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Wykaz kart ewidencyjnych innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Gołcza pobierz