Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuje się III sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacje przedstawiciela „Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Ziemia Krakowska” na temat inwestycji na terenie Gminy Gołcza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gołcza wkładu niepieniężnego do „KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o.” w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Gołcza dz. Nr 90/16 i 91/4.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o.” z siedzibą w Skale.
 7. Sprawozdanie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa w miejscowości Rzeżuśnia gm. Gołcza.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej   Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach.
 14. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gołcza za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2023.
 17. Wolne wnioski.