Konsultacje - Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Przyjmując Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Gołcza deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwana działalnością pożytku publicznego, jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, a zarazem elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty oraz sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi odpowiedzialności za przyszłość gminy.

Program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Gołcza z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu gminy. Spodziewanym efektem współpracy jest wzrost dynamiki i efektywności działań na rzecz społeczności lokalnej.

W programie współpracy na 2015 rok niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi, tj.: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Mając na uwadze powyższe przedstawiamy do konsultacji projekt Program Współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

PROJEKT

Zarządzenie nr 79/2014 Wójta Gminy Gołcza - pobierz