Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) zwołuje się VII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu:

29 kwietnia 2015r. (środa) o godz. 10-tej w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gołcza w roku 2014.
 5. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku.
 6. Informacja o realizacji akcji zimowego utrzymania dróg prowadzonej przez gminę.
 7. Sprawozdanie finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza za rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza wraz ze zmianą podjętą Uchwałą Nr XXXVI/235/13 z dnia 29 sierpnia 2009r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 337, obręb Gołcza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 333 i 324, obręb Krępa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych o nr ewid. 106/16 o powierzchni 0,0050 ha oraz 113/18 o powierzchni 0,0001 ha położonych w miejscowości Czaple Wielkie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów wsi z terenu gminy Gołcza.
 13. Interpelacje i wnioski radnych.