Jak załatwić sprawę

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz spraw, które można załatwić w Urzędzie Gminy Gołcza. Każda sprawa zawiera dokładny opis wraz z koniecznymi w danym przypadku wnioskami i podaniami.

Pliki z opisem spraw zapisano w formacie pdf. W celu przeglądania należy pobrać program np. Acrobat Reader (link) lub Foxit Reader (link).


Referat Administracyjny

 1. Przyjęcie przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli
 2. Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4. Poświadczenie oświadczenia o gospodarstwie poniżej 300ha
 5. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Dokonanie wpisu o zawieszeniu działalności gospodarczej w CEIDG
 8. Dokonanie wpisu o wznowieniu działalności gospodarczej w CEIDG
 9. Dokonanie wpisu o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 10. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
 11. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
 12. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia –postępowanie uproszczone.

 


Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Dokonanie podziału nieruchomości
 2. Rozgraniczenie nieruchomości
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Referat Finansów

 1. Wzory deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących od 01.07.2019r.
 2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
 2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
 4. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
 5. Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z zagranicy
 6. Nadanie numeru PESEL
 7. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i PESEL
 8. Wyrobienie dowodu osobistego 
 9. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 10. Odbiór dowodu osobistego
 11. Przyjmowanie wniosków o ujęcie w Rejestrze Wyborców gminy Gołcza

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
 2. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 3. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 4. Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
 5. Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
 6. Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia
 7. Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 8. Nadanie medali za długoletnie pożycie - Złote Gody
 9. Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 10. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 11. Wnioski o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
 12. Zmiana, ustalenie brzmienia, ustalenia pisowni imion i nazwisk

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA

 1. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
 2. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołcza
 3. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gołcza
 4. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi gminnej
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 6. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 7. Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępie do drogi publicznej pobierz
 8. Wniosek o zaopiniowanie projektu tymczasowej/stałej organizacji ruchu na drodze pobierz
 9. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy

 

A może szukasz porady?

Kącik Przedsiębiorcy