Dzisiaj: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
 • Wójt Gminy Gołcza odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
  Wójt Gminy Gołcza odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

  Jest nam niezwykle miło poinformować, iż Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz społeczności lokalnej.>>czytaj więcej>>

 • Gołcza w 10 najlepszych gmin wiejskich w Polsce!
  Gołcza w 10 najlepszych gmin wiejskich w Polsce!

  Gmina Gołcza zajęła 9. miejsce wśród gmin wiejskich w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Tak wysoka nota jest ogromnym osiągnięciem w szczególności, że Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. >>czytaj więcej>>

 • Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha nagrodzony „Orłem WPROST”
  Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha nagrodzony „Orłem WPROST”

  Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha został nagrodzony „Orłem WPROST” w kategorii Samorządowiec Regionu Gminy Wiejskie w uznaniu za szczególne osiągnięcia w działalności samorządowej i pracę na rzecz społeczności lokalnej. >>czytaj więcej>>

Karta Dużej Rodziny - rządowy program dla rodzin wielodzietnych

 

16 czerwca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755). Program kierowany jest do członków rodzin wielodzietnych: rodziców w tym także zastępczych lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka,małżonka rodzica, dzieci.

Zgodnie z definicją programu RODZINA WIELODZIETNA to rodzina w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.

CELE PROGRAMU

 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
 2. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
 3. umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej,
 4. zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU

Wsparcie kierowane jest do wszystkich członków rodzin wielodzietnych niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia  oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny (Karta)

Aby uzyskać Kartę należy:

 1. Pobrać i wypełnić wniosek dla każdego członka rodziny – upoważniony członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wnosić o przyznanie karty dla pozostałych członków rodziny.
 2. Okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej tj.

1) dokument potwierdzający tożsamość rodzica oraz małżonka rodzica

2) akt urodzenia dzieci lub dokument potwierdzający tożsamość

3) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia)

4) orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia)

5) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka)

6) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

       3. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W Gminie Gołcza obsługę wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski należy składać w siedzibie GOPS w godzinach    pn. 8 -16 , wt.- pt. 7.30 -15.30.

Karta wydawana jest:

 1. Rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony
 2. Dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia
 3. Dziecku powyżej 18 roku życia –do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem nie dłużej niż do 25 roku życia
 4. Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia
 5. Dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
 6. Osobie o  której mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku osób o których mowa w pkt. 3 i 6  Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku zagubienia, skradziona  lub w inny sposób utracona wydaje się duplikat Karty. 

Karta przyznawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 8,76 zł

W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie wydaje się nowa Kartę.

O szczegółach dotyczących wydawania karty można przeczytać na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/

DOKUMENTY

Uchwała Rady Ministrów Nr 85 z dnia 27 maja 2014r.  w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.poz.430 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.75)