zaproszenie do ankiety

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach Modułu I Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł II pozwala na udzielanie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy, oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym.

Moduł III dotyczy wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W roku 2021 w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Gołcza na realizację Programu 27 849,00 zł, natomiast całość zadania to kwota 34 811,25 zł.