Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu.

W ramach tego programu w Gminie Gołcza powstał Klub Senior+ w miejscowości Mostek.

W roku 2017 w ramach Modułu I pozyskano z budżetu państwa 126 225,00 zł na utworzenie i wyposażenie placówki. W ramach otrzymanych środków wykonano remont pomieszczeń i sanitariatów oraz wyposażono wszystkie pomieszczenia w niezbędny sprzęt. Klub Senior+ swoje funkcjonowanie rozpoczął od 2018 roku, przeznaczony wówczas był dla 20 uczestników. W 2019r. i 2020r. liczba uczestników wynosiła 30. Adresatami zadania są mieszkańcy gminy Gołcza w wieku 60+ nieaktywni zawodowo. Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia osób w wieku 60+.

W ramach Klubu Senior+ uczestnicy mają zapewnioną opiekę, w trakcie zajęć możliwość zjedzenia gorącego posiłku, uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, a przed wszystkim miłe i praktyczne wykorzystanie czasu wolnego. Zajęcia zorganizowane dostosowane były i są do potrzeb i zainteresowań klubowiczów.

W 2021 roku Klub Senior+ w Mostku funkcjonuje w ramach nowego Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021- 2025, który jest kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Uczestnikami Klubu Senior+ w Mostku jest 30 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo.

W 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację na dofinansowanie zadania własnego gminy - zapewnienie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 42 720,00 zł co stanowi 50% całego zadania. Całość zadania to 85 440,00 zł.