ceeb2

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2022

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2022.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 i art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022r. poz. 1 i 66) Gmina Gołcza w 2022 roku otrzymała dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Główny cel dotacji to zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 tzn.

  • Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  • Dożywianie dzieci,
  • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  • Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

  • Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  • Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na ten cel Wojewoda przyznał gminie Gołcza dotację celową w wysokości 45 593,00 zł. Środki własne to kwota 498 820,00 zł.