PlakatDzien Dziecka

plakat RemigiuszRczka

Program „500+”

Rządowy program „Rodzina 500+” jest wsparciem rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

Dotacja z budżetu państwa w ramach tego programu w 2022 roku wynosi -  2 564 630,00 zł, wkład własny gminy to 23 000,00 zł.