Przetargi i ogłoszenia

Gmina Gołcza informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzone będą przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus, która dostępna jest   TUTAJ

 

Aktualny plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. Gmina Gołcza - pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. Gmina Gołcza - pobierz

 Aktualne przetargi

 1. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 128 w Ulinie Wielkiej oraz 233/6, 233/8 w Wielkanocy więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Ulina Wielka oraz Wielkanoc więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gołcza więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gołcza więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Gminy Gołcza więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na modernizację dróg na terenie Gminy Gołcza w 2020r. więcej...
 9. Wojewoda Małopolski przedkłada do publicznej wiadomości obwieszczenie zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z dnia 9.07.2020r, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków) więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w gminie Gołcza w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opiekunów więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 515 o powierzchni 0,2900 ha położonej w obrębie Wysocice, gmina Gołcza więcej...
 12. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg: „Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno–użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r.” więcej...
 13. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na remont drogi gminnej nr 140126K Maków-Kamienica-Chobędza w km od 3+825 do km 4+790 w miejscowości Chobędza (Gmina Gołcza) więcej...
 14. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno - użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza w 2020r. - Część II więcej...
 15. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na Remont dróg dojazdowych do gruntów ornych na terenie Gminy Gołcza w 2020 roku więcej...
 16. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 74/2 o powierzchni 0,1545 ha położonej w obrębie Trzebienice, gmina Gołcza więcej...
 17. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r." więcej...
 18. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w roku 2020" więcej...
 19. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 515 w Wysocicach więcej...
 20. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 Gmin położonych w powiecie miechowskim w okresie od 01.01.2020r. do 30.12.2020r. więcej...
 21. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty: 1 500 000,00 zł" więcej...
 22. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w gminie Gołcza w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów" więcej...
 23. Prezes OSP Ulina Wielka ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP w Ulinie Wielkiej" więcej...
 24. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Laski Dworskie, gmina Gołcza" więcej...
 25. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Prace budowlano–remontowe budynków remiz OSP z terenu gminy Gołcza" więcej...
 26. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy" - więcej...
 27. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:”Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza” - więcej...
 28. Wójt Gminy ogłasza przetarg pt:"Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Wysocicach" - więcej...
 29. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gołcza - więcej...
 30. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont dróg gminnych polegajcy na usuwaniu szkód powodziowych na terenie Gminy Gołcza" - więcej...
 31. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gołcza" - więcej...
 32. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt: "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Gołcza" - więcej...
 33. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont drogi gminnej nr 140139K Szreniawa–Gajówka w km 0+000–2+053" - więcej...
 34. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg:"Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza"- więcej...
 35. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont boiska sportowego „ORLIK” usytuowanego na działkach ewid. Nr 316 i 317/4 w miejscowości Szreniawa" więcej...
 36. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza" więcej...
 37. Wójt Gminy Gołcza zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. ”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Maków, gmina Gołcza.” więcej...
 38. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OPS Przybysławice" więcej...
 39. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Odnowa centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza" więcej...
 40. Kierownik GOPS w Gołczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pt:"Czas na aktywność" więcej...
 41. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 42. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 43. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...
 44. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Budowa 4 ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza w ramach projektu partnerskiego „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. więcej...
 45. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołcza” więcej...
 46. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...

 

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Czaple Wielkie oznaczonych jako działki 141/8 oraz 114/65 więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 141/9 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 114/58 w obrębie Czaple Wielkie więcej...Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub oddania w dzierżawę więcej...
 4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021r. informujące o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie więcej...
 5. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 6. OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postepowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachociana - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg -Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica- Sławków)" więcej...
 7. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę więcej...
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wystosowanym wezwaniu do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoża wapieni jurajskich w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym Kamieniołom ULINA WIELKA położonych w miejscowości Ulina Wielka więcej...
 9. Wojewoda Małopolski przedłkłada po publicznej wiadomości zawiadomienie wraz z obwieszczeniem dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy światłowodu  stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 pobierz...
 11. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej...
 12. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...
 13. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę więcej...
 14. Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie Gazociągu Wysokiego Cisnienia DN1000 MOP 8.4 MPa - pobierz...
 15. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę więcej...
 16. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 06 .05.2019r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 32-200 Miechów na realizację zadania publicznego z zakres ratownictwa i ochrony ludności. Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 30 do dnia   13.05.2019r. więcej...

 17. Informacja Wójta Gminy Gołcza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. więcej
 18. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 09 .01.2019r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy " Spartak" Wielkanoc- Gołcza z siedzibą Wielkanoc 86, 32-075 Gołcza na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Turniej Halowy Piłki Nożnej" więcej...

 19. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę. więcej...
 20. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 września 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza. więcej...
 21. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, do oddania w najem lub dzierżawę. więcej...
 22. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 29 .05.2018r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 650)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 05.06.2018r. Oferta w załaczniku.

 23. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 23 .05.2018r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia „Makowianki” w Makowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Festyn Rodzinnego Uśmiechu- Dzień Dziecka 2018"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 30.05.2018r.

  Oferta w załączniku.

 24. Informacja Wójta Gminy Gołcza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. więcej... (24.04.2018r.)
 25. Wójt Gminy Gołcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocicach. więcej...
 26. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt "Organizacja współzawodnistwa iupowszechnianie kltury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wzakresie piłki nożenj naterenie gminy Gołcza" więcej...
 27. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 28. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017r. na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "SPARTAK" Wielkanoc-Gołcza na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Turniej Halowy Piłki Nożnej"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 03.01.2018r. więcej...

 29. W sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na reazlizację zadani publicznego w zakresie "Organizacja wsółzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zaakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza" więcej...


Wyniki rozstrzygniętych przetargów

 1. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka oraz Wielkanoc więcej...
 2. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka, Gmina Gołcza więcej...
 3. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wielkanoc, Gmina Gołcza więcej...
 4. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gołcza, Gmina Gołcza więcej...
 5. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gołcza, Gmina Gołcza więcej...
 6. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych więcej...
 7. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wysocice, Gmina Gołcza więcej...
 8. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 9. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wysocice więcej...
 10. Informacja o unieważnieniu postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 Gmin położonych w powiecie miechowskim w okresie od 01.01.2020r. do 30.12.2020r. więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza więcej...
 12. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 13. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku  pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza. więcej...
 14. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza. więcej...
 15. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołcza" więcej...

Ogłoszenia różne:

1.Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego więcej...

2. OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji nr 7/Z/2020 znak WI-XI.7840.1.59.2020.EBu z dnia 29 września 2020r. zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę nr 41/BZ/2017 znak WI-XI.7840.1.89.2017.AS z dnia 27 paxdziernika 2017r. dla inwestycji : "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachociana - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg -Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica- Sławków)" więcej...

3. Informacja firmy SUNHUNTER w sprawie dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę więcej...

4. Wojewoda Małopolski przedkłada zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem dotyczacym wydania decyzji oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Budowa światłowodu(kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukture niezbędną dla funkcjonowania gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg - Odolanów, wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego" więcej...