Stop przemocy

Przerwij milczenie!   Sięgnij po pomoc!

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

OFIARA PRZEMOCY - osoba doznająca przemocy w rodzinie.

SPRAWCA PRZEMOCY - osoba stosująca przemoc.

ŚWIADEK PRZEMOCY - osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania- widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

 

Rodzaje przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna
 • przemoc psychiczna
 • przemoc seksualna
 • przemoc ekonomiczna
 • zaniedbanie

 
INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:

Na terenie Gminy Gołcza:

P  o  m  o  c    S p  o ł e c z n a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy

Gołcza 32-075, w godzinach pon. 8.00-16.00,  wt.-piąt. 7.30-15.30, tel. (12)3886411

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji    o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny: 
 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach:
 • udziela pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych,
 • udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami,
 • informowanie sprawcy o programach korekcyjno - edukacyjnych, wskazanie ośrodków interwencji,
 • informowanie sprawcy o środkach, jakie zostaną użyte w celu zatrzymania przemocy

 

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tą procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.
Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy domowej jest formularz „Niebieska Karta - A”, który wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji policji w domu, w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko. „Niebieska Karta - B”, która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części A. Elementami procedury „Niebieskie Karty” jest również cześć „Niebieska karta - C” oraz „Niebieska Karta - D”, które wypełniane są w toku podejmowania kolejnych czynności. Wypełnioną „Niebieską Kartę - A” przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za prace zespołu:

Mirosław Serwatka - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Renata Domagała - zastępca przewodniczącej

Elżbieta Kapień - sekretarz

Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy tel. 12 3886 411

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:
•    zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy;
•    poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
•    gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
•    jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktować się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji
•    jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gołczy.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gołcza, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Urząd Gminy Gołcza tel. 12 388 60 03

 
Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
 • przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji
 • wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informacją o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich
 • jeżeli sprawca przemocy w rodzinie nadużywa alkoholu, gminna komisja winna skierować go na badanie lekarzy biegłych lub wystąpić z wnioskiem do sądu o objęciem przymusowym leczeniem odwykowym;Na terenie Gminy Miechów

P O L I C J A 
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, tel. 41 38 22 200
Osoby wzywające policję mają prawo do:
 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

 
D z i a ł a l n o ś ć   p o w i a t u 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. H. SIENKIEWICZA 18, TEL. 41/38340 84
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog            wtorek            14.00-16.00
Prawnik            wtorek-czwartek    15.15-19.15
Terapia rodzin        wtorek-piątek        16.00-20.00
 
Cele interwencji kryzysowej:
 • obecność przy osobie przeżywającej kryzys poprzez wsparcie i wysłuchanie
 • rozpoznawanie i zapobieganie dekompensacji psychicznej, działaniom autodestrukcyjnym i agresywnym jako symptomom tzw. ostrego kryzysu
 • odzyskanie przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego pokonania trudności
 • inicjowanie procesów zmiany i twórczego wykorzystania kryzysu


O g ó l n o p o l s k a L i n i a T e l e f o n i c z n a
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

( 0- 801-1200-02; (0-22) 666-00-60) kontakt całodobowy

http://www.niebieskalinia.pl/