Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 ust. 1   i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Gołcza, Gołcza 80 32-075 Gołcza.

Kto jest inspektorem ochrony danych ?

Inspektorem ochrony danych jest Michał Sepielak

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 12 38 86 003 w 138

Jaki jest cel zbierania ?

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Gołczy;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

Komu udostępniamy Pani/Pana dane ?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustaw: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

Jakie Pani/Pan ma uprawnienia wobec Urzędu Gminy w Gołczy w zakresie przetwarzanych danych ?

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,

-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Gołczy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Czy ma Pani/Pan obowiązek podać nam swoje dane osobowe ?

Obowiązek podania danych wynika z ustaw. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane ?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powiężonych zadań. Cześć danych będzie przetwarzana bezterminowo.

Czy przekazujemy Pani/Pana do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ?

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa ?

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.