Przetargi i ogłoszenia

Aktualny plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. Gmina Gołcza - pobierz

 Aktualne przetargi

 1. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Odnowa centrów wsi Czple Wielkie i Chobędza" więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Budowa 4 ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza w ramach projektu partnerskiego „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołcza” więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...

 

Ogłoszenia

 1. Informacja Wójta Gminy Gołcza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. więcej... (24.04.2018r.)
 2. Wójt Gminy Gołcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocicach. więcej...
 3. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt "Organizacja współzawodnistwa iupowszechnianie kltury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wzakresie piłki nożenj naterenie gminy Gołcza" więcej...
 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017r. na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "SPARTAK" Wielkanoc-Gołcza na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Turniej Halowy Piłki Nożnej"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 03.01.2018r. więcej...

 6. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (13.11.2017r.) więcej...
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe-droga nr 7-Szczepanowice przez wieś” więcej...
 8. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku i stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe – droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś” realizowanego na terenie gminy Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe – droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś”, której inwestorem jest Powiat Miechowski, ul. Racławicka nr 12, 32-200 Miechów więcej...


Wyniki rozstrzygniętych przetargów

 1. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku  pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza. więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza. więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołcza" więcej...