Przetargi i ogłoszenia

Aktualne przetargi

 1. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołcza” więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, wyszczególnionych w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzeadaży z dnia 10 lipca 2017r., położonej w obrębie Trzebienice, gmina Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie.więcej...
 4. Wójt Gminy w Gołczy ogłasza przetarg dotyczący zadania:"REMONT DACHÓW 2 BUDYNKÓW ŚWIETLIC WIEJSKICH W CHOBĘDZY, GMINA GOŁCZA" więcej...
 5. Wójt Gminy W Gołczy ogłasza przetarg dotyczący zadnia „Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum Gołczy poprzez przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego i usługowego, Gołcza dz. nr 119/4, 119/5, 119/9” więcej...

 

Ogłoszenia

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe-droga nr 7-Szczepanowice przez wieś” więcej...
 2. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku i stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe – droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś” realizowanego na terenie gminy Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe – droga nr 7 - Szczepanowice przez wieś”, której inwestorem jest Powiat Miechowski, ul. Racławicka nr 12, 32-200 Miechów więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207K relacji Czaple Małe – droga nr 7 – Szczepanowice przez wieś” więcej...
 5. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (10.07.2017r.) więcej...
 6. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu 29 maja 2017 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.1.89.2017.AS), na wniosek (uzupełniony 19 czerwca 2017 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa(29.06.2017r.) więcej....
 7. Ogłoszenie Wojewody Małopolski o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Małopolski z 21 marca 2017r. o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn"Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa ...." więcej...
 8. Ogłoszenie Wójta Gminy w Gołczy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza więcej...
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (02.03.2017r.) więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizacje zadania  publicznego pt "Organizacja  współzawodnictwa i  upowszechnianie  kultury fizycznej i  sportu  wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Golcza ".(17.02.2017) więcej...
 11. Decyzja Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza” w ramach projektu: „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”. więcej...
 12. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wszczęciu w dniu 29 grudnia 2016r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 13. Zapytanie ofertowe Opracowanie planu mobilności dla Gminy Gołcza więcej...
 14. Zapytanie ofertowe Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla projektu pn:"Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza." więcej...
 15. Ogłoszenie Wójta Gminy  Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę (21.12.2016r.) więcej...


Wyniki rozstrzygniętych przetargów

 1. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza. więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołcza" więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Wykonanie robót drogowych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Przebudowa dróg gminnych nr 140145K i nr 140124K w miejscowościach Wysocice, Czaple Małe, Czaple Wielkie więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka, Gmina Gołcza więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołcza. więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania: "Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Gołcza: „Wielkanoc do pól” – dł. 1090 mb ( w km 0+000 –1+090), „Maków do pól” – dł. 778 mb (w km 0+000-0+778), „Zawadka do pól” – dł. 806 mb (w km 0+000-0+806)." więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania "Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza". więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza". więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadnia "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Gołcza w sezonie 2015/2016 wraz z pozimowym usunięciem materiałów sypkich używanych do uszorstnienia dróg" więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gołcza, na których zamieszkują mieszkańcy" więcej...