Przetargi i ogłoszenia

Aktualny plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. Gmina Gołcza - pobierz

 Aktualne przetargi

 1. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont boiska sportowego „ORLIK” usytuowanego na działkach ewid. Nr 316 i 317/4 w miejscowości Szreniawa" więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza" więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. ”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Maków, gmina Gołcza.” więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OPS Przybysławice" więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Odnowa centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza" więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Budowa 4 ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza w ramach projektu partnerskiego „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołcza” więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...

 

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 września 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza. więcej...
 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, do oddania w najem lub dzierżawę. więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 29 .05.2018r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 650)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 05.06.2018r. Oferta w załaczniku.

 4. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 23 .05.2018r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia „Makowianki” w Makowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Festyn Rodzinnego Uśmiechu- Dzień Dziecka 2018"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 30.05.2018r.

  Oferta w załączniku.

 5. Informacja Wójta Gminy Gołcza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. więcej... (24.04.2018r.)
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocicach. więcej...
 7. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt "Organizacja współzawodnistwa iupowszechnianie kltury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wzakresie piłki nożenj naterenie gminy Gołcza" więcej...
 8. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017r. na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "SPARTAK" Wielkanoc-Gołcza na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Turniej Halowy Piłki Nożnej"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 03.01.2018r. więcej...

 10. W sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na reazlizację zadani publicznego w zakresie "Organizacja wsółzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zaakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza" więcej...


Wyniki rozstrzygniętych przetargów

 1. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku  pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza. więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza. więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołcza" więcej...