Jak załatwić sprawę

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz spraw, które można załatwić w Urzędzie Gminy Gołcza. Każda sprawa zawiera dokładny opis wraz z koniecznymi w danym przypadku wnioskami i podaniami.

Pliki z opisem spraw zapisano w formacie pdf. W celu przeglądania należy pobrać program np. Acrobat Reader (link) lub Foxit Reader (link).


Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 1. Przyjęcie przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli
 2. Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4. Poświadczenie oświadczenia o gospodarstwie poniżej 300ha
 5. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 6. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Dokonanie wpisu o zawieszeniu działalności gospodarczej w CEIDG
 8. Dokonanie wpisu o wznowieniu działalności gospodarczej w CEIDG
 9. Dokonanie wpisu o wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 10. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
 11. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
 12. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia –postępowanie uproszczone.

 


Referat Gospodarki Komunalnej

 1. Dokonanie podziału nieruchomości
 2. Rozgraniczenie nieruchomości
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Referat Finansów

 1. Zgłoszenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 2. Zgłoszenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
 3. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
 2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
 4. Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego
 5. Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z zagranicy
 6. Nadanie numeru PESEL
 7. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i PESEL
 8. Wyrobienie dowodu osobistego 
 9. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 10. Odbiór dowodu osobistego
 11. Przyjmowanie wniosków o ujęcie w Rejestrze Wyborców gminy Gołcza

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny)
 2. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 3. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 4. Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego
 5. Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
 6. Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia
 7. Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu
 8. Nadanie medali za długoletnie pożycie - Złote Gody
 9. Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 10. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 11. Wnioski o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
 12. Zmiana, ustalenie brzmienia, ustalenia pisowni imion i nazwisk

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

 1. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów
 2. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy
 3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołcza
 4. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gołcza

 

A może szukasz porady?

Kącik Przedsiębiorcy

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information