Dzisiaj: 25 Lipiec 2017    |    Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 • Gmina Gołcza po raz kolejny została laureatem
  Gmina Gołcza po raz kolejny została laureatem

  Gmina Gołcza po raz kolejny została laureatem prestiżowego Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. W tym roku znalazła się na wysokim 15. miejscu wśród gmin wiejskich. >>czytaj więcej>>

 • Dzień Kobiet w Gminie Gołcza
  Dzień Kobiet w Gminie Gołcza

  W sobotnie popołudnie 11 marca 2017r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulinie Wielkiej świętowano gminne obchody Dnia Kobiet..>>czytaj więcej>>

 • Wójt Gminy Lesław Blacha Osobowością Roku 2016
  Wójt Gminy Lesław Blacha Osobowością Roku 2016

  Miło nam poinformować, iż Wójt Gminy Lesław Blacha został wybrany „Osobowością Roku 2016” w kategorii Samorząd i Społeczeństwo Lokalne. >>czytaj więcej>>

Stop przemocy

Przerwij milczenie!   Sięgnij po pomoc!

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 

OFIARA PRZEMOCY - osoba doznająca przemocy w rodzinie.

SPRAWCA PRZEMOCY - osoba stosująca przemoc.

ŚWIADEK PRZEMOCY - osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania- widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

 

Rodzaje przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna
 • przemoc psychiczna
 • przemoc seksualna
 • przemoc ekonomiczna
 • zaniedbanie

 
INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:

Na terenie Gminy Gołcza:

P  o  m  o  c    S p  o ł e c z n a

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy

Gołcza 32-075, w godzinach pon. 8.00-16.00,  wt.-piąt. 7.30-15.30, tel. (12)3886411

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji    o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik socjalny: 
 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 • w uzasadnionych przypadkach:
 • udziela pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych,
 • udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami,
 • informowanie sprawcy o programach korekcyjno - edukacyjnych, wskazanie ośrodków interwencji,
 • informowanie sprawcy o środkach, jakie zostaną użyte w celu zatrzymania przemocy

 

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tą procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.
Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury "Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.
Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy domowej jest formularz „Niebieska Karta - A”, który wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji policji w domu, w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko. „Niebieska Karta - B”, która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części A. Elementami procedury „Niebieskie Karty” jest również cześć „Niebieska karta - C” oraz „Niebieska Karta - D”, które wypełniane są w toku podejmowania kolejnych czynności. Wypełnioną „Niebieską Kartę - A” przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie gminy w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Osoby odpowiedzialne za prace zespołu:

Mirosław Serwatka - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

Renata Domagała - zastępca przewodniczącej

Elżbieta Kapień - sekretarz

Bliższych informacji o pracy zespołu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy tel. 12 3886 411

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:
•    zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołczy;
•    poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
•    gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
•    jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktować się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji
•    jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Gołczy.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gołcza, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Urząd Gminy Gołcza tel. 12 388 60 03

 
Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
 • przeprowadzić dokładnie rozeznanie sytuacji
 • wezwać Twojego partnera na rozmowę ostrzegawczą, informacją o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich
 • jeżeli sprawca przemocy w rodzinie nadużywa alkoholu, gminna komisja winna skierować go na badanie lekarzy biegłych lub wystąpić z wnioskiem do sądu o objęciem przymusowym leczeniem odwykowym;Na terenie Gminy Miechów

P O L I C J A 
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie, tel. 41 38 22 200
Osoby wzywające policję mają prawo do:
 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

 
D z i a ł a l n o ś ć   p o w i a t u 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. H. SIENKIEWICZA 18, TEL. 41/38340 84
 
Punkt Interwencji Kryzysowej
Psycholog            wtorek            14.00-16.00
Prawnik            wtorek-czwartek    15.15-19.15
Terapia rodzin        wtorek-piątek        16.00-20.00
 
Cele interwencji kryzysowej:
 • obecność przy osobie przeżywającej kryzys poprzez wsparcie i wysłuchanie
 • rozpoznawanie i zapobieganie dekompensacji psychicznej, działaniom autodestrukcyjnym i agresywnym jako symptomom tzw. ostrego kryzysu
 • odzyskanie przez osobę w kryzysie zdolności samodzielnego pokonania trudności
 • inicjowanie procesów zmiany i twórczego wykorzystania kryzysu


O g ó l n o p o l s k a L i n i a T e l e f o n i c z n a
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

( 0- 801-1200-02; (0-22) 666-00-60) kontakt całodobowy

http://www.niebieskalinia.pl/

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information