Dzisiaj: 21 Październik 2019    |    Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
 • Gala finałowa konkursu „Wójt Roku 2018”
  Gala finałowa konkursu „Wójt Roku 2018”

  W dniu 6 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Lesław Blacha uczestniczył w uroczystej gali finałowej ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2018”, która odbyła się w siedzibie TVP w Warszawie. >>czytaj więcej>>

 • Narodowe Czytanie 2019
  Narodowe Czytanie 2019

  Już drugi rok z rzędu w Klubie Senior + w Mostku zorganizowano Narodowe Czytanie z udziałem Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika. >>czytaj więcej>>

 • Gmina Gołcza wśród najlepszych gmin w Polsce!
  Gmina Gołcza wśród najlepszych gmin w Polsce!

  Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza gmina zajęła 9 miejsce w XV edycji ogólnopolskiego Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gminy wiejskie.  >>czytaj więcej>>

Udzielenie pomocy publicznej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia przez przedsiębiorców

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 30 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 z 2004r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 • Deklaracje DRA z kopiami przelewu składek za m-c, w którym dokonano zwiększenia zatrudnienia i za m-c poprzedzający zatrudnienie.
 • Oświadczenie przedsiębiorcy o korzystaniu z pomocy publicznej.
 • Pozwolenie na uruchomienie nowej linii produkcyjnej w związku z zatrudnieniem.
 • Pozwolenie na modernizację zakładu.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wydanie zaświadczenia o dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.  Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) - art.305 a i 306 b
 • Obwieszczenie Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym (Dz.U.  Nr 136, poz. 969 z 2006r. tekst jednolity).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 17 zł - za wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Gminy w Gołczy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

Uwagi:

 • Dochód w 2008r. z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 1.898,00 zł.
 • Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe – wydanie zaświadczeniazgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) - art. 306 a i art. 306 b.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 17 zł - za wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto bankowe Urzędu Gminy w Gołczy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od jego doręczenia za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.

Uwagi:

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe – wydanie zaświadczenia,  zgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015r. poz. 913 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy w Gołczy z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia umowy kupna – sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego, kserokopia decyzji organu rejestrującego rejestrującego czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT – 1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finan. z dnia 19 listopada 2015 r. /Dz. U.z 2015r poz 2025/)
 • Wypełniony załącznik do deklaracji (DT – 1/A)
 • Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania na stałe, wycofania z ruchu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy Referat Finansowy (pokój nr 9) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Zgłoszenie deklaracji w sprawie podatku leśnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1381 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. , poz. 849 ze zm),
 • Ustawa z 30.X.2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. , poz. 749 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Rady Gminy w Gołczy nr XV/88/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Wymagane dokumenty:

brak

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Obowiązek zgłoszenia informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:
  • są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
  • są użytkownikami wieczystymi lasów,
  • są posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 • Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklaracje w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Deklaracja w sprawie podatku >>> pobierz

Zgłoszenie deklaracji w sprawie podatku rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1381 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. , poz. 849 ze zm),
 • Ustawa z 30.X.2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. , poz. 749 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Rady Gminy w Gołczy nr XV/88/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Wymagane dokumenty:

brak

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Deklaracja w sprawie podatku >>> pobierz

Zgłoszenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.1381 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. , poz. 849 ze zm),
 • Ustawa z 30.X.2002r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. , poz. 749 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Rady Gminy w Gołczy nr XV/88/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Wymagane dokumenty:

brak

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 • Stawki podatku ustalane są przez Radę Gminy w Gołczy.

Deklaracja w sprawie podatku >>> pobierz