Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, w którym występuje wzmożona migracja dzikiego ptactwa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą do hodowców drobiu o podjęcie działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy, przyzagrodowy do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017r. poz. 722) Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na potrzeby własne zachować ostrożność i zapobiegliwość poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:
- zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
- zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
- utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
- przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku
- czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu
- stosować zasady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennego przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat: liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.
Zebrane doświadczenia w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków w 2016-2017r. pokazały, że najlepszą i najtańszą metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji na terenie gospodarstwa.