Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami) zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Pana Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gołcza w roku 2016.
 5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Gołcza w 2016 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szreniawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szreniawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wysocicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wysocicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Gołcza na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/183/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/242/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/237/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 4 lipca 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gołcza.
 18. Interpelacje i wnioski radnych.