Zyczenia2019

Obowiązek wykaszania traw i niszczenia chwastów

Gmina Gołcza przypomina o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Zabieg likwidacji chwastów powinien być przeprowadzany, co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym tj. od wiosny do jesieni. Obowiązek zwalczania chwastów wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017r.poz. 1161). Niekoszone działki stają się zagrożeniem dla upraw rolnych oraz stanowią siedliska bytowania szkodników i gryzoni. Przy braku dłuższej pielęgnacji mogą zarastać roślinnością drzewiastą stwarzając zagrożenie pożarowe.

Warto wspomnieć, iż jednym z warunków otrzymania dopłat obszarowych przez rolników, którzy złożyli wnioski do ARiMR jest utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze. Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm dobrej kultury, warunek jest spełniony, jeżeli grunt ten podlegał co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów.