Dzien Dziecka19

Pomoc Żywnościowa 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy, informuje o przystępowaniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z tym jest możliwość skorzystania ze wsparcia w formie paczek żywnościowych.

Celem Programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu całej Polski.

 Do udziału w Podprogramie 2018 uprawnione są:

a)  osoby/rodziny, korzystające z pomocy społecznej;

b)  osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nie przekraczający odpowiedniego kryterium dochodowego obecnie obowiązującego; tj. osoba samotnie gospodarująca 1402,00 zł i osoba w rodzinie 1056,00 zł.

Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryterium dochodowe, prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Gołczy (pokój nr 24) w celu otrzymania skierowania, w terminie do 12 października 2018 r.