Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się II sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 05 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy. Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Gołcza.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gołcza.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gołcza.
  6. Interpelacje i wnioski radnych.