OSP Zawody Powiat 2019

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuje się III sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Gołcza w dniu 20 listopada 2018r.                        
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 10. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gołcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Gołcza na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających w budżecie Gminy Gołcza w 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 16. Uchwalenie Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.