Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się VII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Gołcza.
  3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/260/17 Rady Gminy Gołcza z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/280/14 z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołcza na lata 2014 – 2020.
  5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gołcza za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2018.
  8. Wolne wnioski.