Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Urząd Gminy w Gołczy informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości. Na dzień 25 czerwca 2019 r. deklaracje złożyło 4465 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Gołcza zameldowanych jest 6140 osób.

Od dnia 1.07.2019r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane zgromadzone między innymi w Ewidencji Ludności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Gminy wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu Gminy w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnić w oświadczeniu aktualny stan osób zamieszkałych daną nieruchomość. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami pobierz

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2019 pobierz