Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodniczący Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zwołuje się VIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Gołcza.
  3. Informacja w zakresie współpracy z udziałem przedstawiciela firmy SecAnim SARIA Polska Sp. z o.o.
  4. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia procedur przygotowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowica.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Miechowie na Uchwałę Nr V/22/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołczy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2019 rok.
  8. Wolne wnioski.