inf praca urzdu
 

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyła się XVI sesja Rady Gminy Gołcza. Obradom przewodniczyła Monika Kyzioł Wiceprzewodnicząca Rady. Podczas sesji Wójt Gminy Lesław Blacha przedstawił raport o stanie gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

Dochody zrealizowano na kwotę 29 263 187,20 zł, a wydatki na kwotę 28 370 841, 39 zł. W ubiegłym roku na inwestycje wydano 5 364 626, 62 zł. Natomiast środków pomocowych pozyskano 3 955 696,30 zł. W roku 2019 wypracowano nadwyżkę operacyjną wynoszącą ponad 3,2 mln zł, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz obsługę długu. Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 892 345,81 zł, przy planowanym deficycie, co świadczy o korzystnej kondycji finansowej gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbyła się debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy. Następnie Rada Gminy zatwierdziła sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu oraz udzieliła wójtowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Głosowało obecnych 14 radnych, 11 z nich głosowało za przyjęciem uchwał, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.