Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788)
  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

  • Karta zgonu.
  • Dowód osobisty zgłaszającego.
  • Dowód osobisty zmarłego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  • Małżonek lub dzieci zmarłego - najbliżsi krewni lub powinowaci.
  • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
  • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały.
  • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład.
 

 

 

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

 

Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu. Unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej może zostać zwrócony osobie zgłaszającej.


Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information