Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro (skrzydło), pok. 29
Danuta Makowska
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267).
  • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788).

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie o powrocie do nazwiska.
  • Dowód osobisty (do wglądu).
  • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

  •  11 zł - za przyjęcie oświadczenia

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Oświadczenie >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information