Nowe stawki opłat za wywóz odpadów

Szanowni Mieszkańcy, od nowego roku obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów. Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada na gminę obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców.

Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w PSZOK. Śmieci drożeją, ponieważ drożeje ich wywóz i zagospodarowanie. Ma to związek ze wzrostem kosztów pracy - wzrasta minimalne wynagrodzenie, koszt składowania odpadów na wysypisku i opłata marszałkowska, a to z kolei związane jest ze zbyt słabą segregacją odpadów przez mieszkańców. Nowelizacja ustawy narzuciła również obowiązek dodatkowej zbiórki odpadów zmieszanych (z czarnego pojemnika), która w okresie od kwietnia do października każdego roku będzie odbywać się dwa razy w miesiącu.

Nasza gmina, podobnie jak pozostałe gminy w Polsce, musi zmierzyć się z tymi problemami.

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/180/20 Rady Gminy Gołcza z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe stawki w wysokości 20 zł od osoby. Dodatkowo obowiązuje ulga za posiadanie kompostownika w wysokości 2 zł od gospodarstwa domowego.

Wszyscy mieszkańcy zostaną pisemnie poinformowani o wysokości należności z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zawiadomienie o wysokości nowej stawki opłat będzie dostarczone do każdego domu poprzez sołtysa bądź inną osobę wyznaczoną przez gminę. Opłaty z tego tytułu należy uiszczać na dotychczasowych zasadach, tj. do 25 dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, iż przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie naszej gminy. Na dzień 31.12.2020 r. deklaracje złożono na 5372 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy zameldowanych jest 6158 osób. Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców o składanie rzetelnych informacji w zakresie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej! Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z odbiorcą odpadów.

PAMIĘTAJMY, że skutkiem wzrostu ilości odpadów i zmniejszającej się liczby domowników może być tylko WZROST OPŁAT.