Poświadczenie oświadczenia o gospodarstwie poniżej 300ha

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
I piętro, pokój nr 1 
Sekretarz Gminy, Maryla Stasiek-Mentel 
tel. 12 388-60-03 wew. 25

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(Dz.U. Nr 64, poz.592 z 2003r., z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o:

  • osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha,
  • o okresie osobistego prowadzenia lub pracy w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis oświadczającego.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu oświadczenia podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.

 

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy poświadczenia oświadczającemu służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienie o odmowie.

Uwagi:

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących statusu gruntów wchodzących w skład gospodarstwa pomocne jest przedłożenie takich dokumentów potwierdzających posiadanie użytków rolnych jak:

- aktualny nakaz płatniczy

- umowa dzierżawy lub umowa użytkowania gruntów,

- akt notarialny

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information