Uzgodnienie przejścia siecią lub przyłączem: telekomunikacyjnym, gazowym, kanalizacyjnym, wodociągowym, energetycznym przez drogi gminne

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Gospodarki Komunalnej 
I piętro, pokój nr 30
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 20

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
  • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie uzgodnienia przejścia przez drogi gminne siecią lub przyłączem (telekomunikacyjnym, gazowym, kanalizacyjnym, wodociągowym, energetycznnym).
  • Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu sieci na kopii aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Uwagi:

Uzgodnienie nie jest zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information