Deklaracja na podatek od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Janina Jamroży, tel. 12 388-60-03 wew. 15 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 18

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015r. poz. 913 z późniejszymi zmianami),
 • Uchwała Nr XV/86/15 Rady Gminy w Gołczy z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia umowy kupna – sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego, kserokopia decyzji organu rejestrującego rejestrującego czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT – 1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finan. z dnia 19 listopada 2015 r. /Dz. U.z 2015r poz 2025/)
 • Wypełniony załącznik do deklaracji (DT – 1/A)
 • Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez będnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • O wszelkich zmianach dotyczących sprzedaży, kradzieży, wyrejestrowania na stałe, wycofania z ruchu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy Referat Finansowy (pokój nr 9) w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 • Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
 • W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information