Przyjmowanie wniosków o ujęcie w Rejestrze Wyborców gminy Gołcza

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste 
I piętro (skrzydło), pok. 28 
Danuta Makowska, Jan Farot
tel. 12 388-60-03 wew. 17

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2011 nr 158 poz. 941 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru składa się za pośrednictwem Wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Uwagi:

 • Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
 • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Gołcza bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Gołczy w Referacie Spraw Obywatelskich, pisemny wniosek zawierający odpowiednie dane:
  • nazwisko i imiona,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania wyborcy.
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać również wyborcy nigdzie niezamieszkali, a przebywający stale na obszarze gminy Gołcza.
 • Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Gołcza w terminie 3 dnia od dnia wniesienia wniosku
 • O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostanie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information