POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z tym istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie paczek żywnościowych.

  Do udziału w Podprogramie 2016 uprawnione są:

a)  osoby/rodziny, korzystające z pomocy społecznej;

b)  osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nie przekraczający 150% odpowiedniego kryterium dochodowego; tj. osoba samotnie gospodarująca /634 zł x 150 % = 951 zł/ i osoba w rodzinie   /514 zł x 150 % =771 zł/. Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryterium dochodowe, prosimy o zgłaszanie się do GOPS -u w Gołczy (pokój nr 24) w celu otrzymania skierowania, w terminie do 8 grudnia 2016r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu całej Polski.