POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W związku z tym istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia w formie paczek żywnościowych.

  Do udziału w Podprogramie 2016 uprawnione są:

a)  osoby/rodziny, korzystające z pomocy społecznej;

b)  osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy; trudności w przystosowaniu do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego  i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz posiadające dochód nie przekraczający 150% odpowiedniego kryterium dochodowego; tj. osoba samotnie gospodarująca /634 zł x 150 % = 951 zł/ i osoba w rodzinie   /514 zł x 150 % =771 zł/. Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryterium dochodowe, prosimy o zgłaszanie się do GOPS -u w Gołczy (pokój nr 24) w celu otrzymania skierowania, w terminie do 8 grudnia 2016r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących z terenu całej Polski.

 

Ta strona WWW wykorzystuje pliki ciasteczek (ang. cookies). Korzystanie z tej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących akceptowania plików ciasteczek, oznacza akceptację faktu, iż będą one przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika. Informacje na temat sposobu zmiany ww. ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania jakiego użyto do wyświetlenia niniejszej strony WWW. Więcej informacji na naszej stronie tutaj.

  Akceptuję cookies z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information