Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony

W czasie przedostatniej w tym roku sesji, Rada Gminy Gołcza jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na 2017 rok. Przyszłoroczny budżet przedstawiony przez Wójta Gminy Lesława Blachę zapowiada się rekordowo wysoki. Dochody zaplanowano na kwotę 26 654 067 zł, a wydatki w wysokości 27 751 108,80 zł. Z programów unijnych planuje się pozyskać środki w wysokości 5 718 000 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę aż 9 783 940 zł.

Wśród przyszłorocznych zadań znajduje się przebudowa drogi gminnej Wysocice – Czaple Wielkie, modernizacja odcinków dróg gminnych asfaltowych Krępa – Celiny, odbudowa dróg uszkodzonych w wyniku powodzi Ulina – Kondej, Rzeżuśnia – Obarka, Buk, Wysocice – nad rzeką, a także przebudowa dróg dojazdowych do pól Buk – Zabiedrze i Wysocice – koło cmentarza. W budżecie zabezpieczono środki na współpracę z powiatem w zakresie modernizacji dróg powiatowych. W ramach projektu „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” zaplanowano budowę ścieżek rowerowych w postaci m.in. chodnika w Czaplach Małych, nakładki asfaltowej na odcinku Ulina Mała – Mostek i Ulina Wielka – Chobędza oraz chodnika na odcinku Przybysławice – Szreniawa. Zadanie realizowane będzie w ciągu dwóch lat systemem „zaprojektuj - wybuduj”. W 2017 roku zaplanowano także przebudowę centrum wsi Chobędza i Czaple Wielkie, modernizację wodociągów Adamowice – Szreniawa – Przybysławice, Trzebienice, budowę 17 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji w Krępie oraz zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej. Kolejne zadanie to wymiana pieców węglowych na piece węglowe piątej generacji lub piece gazowe. Dużym przedsięwzięciem będzie montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W Wysocicach i Mostku powstaną boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. W budżecie zabezpieczono środki na modernizację remizy w ramach programu „Małopolskie remizy” , utworzenie żłobka w budynku po byłej szkole podstawowej w Mostku, realizację m.in. programu „Czas na aktywność”. W przyszłym roku realizowany będzie Fundusz Sołecki, w ramach którego wykonanych zostanie wiele istotnych zadań w każdej miejscowości takich jak m.in. montaż lamp oświetlenia ulicznego, montaż wiat przystankowych, utworzenie placów zabaw, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

Podczas obrad Rada Gminy Gołcza uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy, podjęła uchwały dotyczące możliwości realizacji projektów pn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” oraz „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica”. Dokonano zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Czaplach Wielkich z remizy OSP na świetlicę wiejską. Zdecydowano o udzieleniu dotacji dla OSP Maków oraz udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przejęcia przez gminę Gołcza od gminy Trzyciąż zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Trzyciąż do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie.