Numery kont

Podstawowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Gołcza:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza
15 8591 0007 0150 0750 0417 0077

Na ten rachunek należy  dokonywać wpłat z tytułu:

 • podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości
 • podatku od środków transportu
 • opłaty: skarbowej, eksploatacyjnej, targowej,
 • opłaty od posiadania psów,
 • wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
 • czynszów najmu lokali mieszkaniowych,
 • dzierżawy lokali handlowych i usługowych,
 • dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów
 • sprzedaży składników majątkowych,
 • specyfikacji przetargowych,
 • zajęcia pasa drogowego,
 • wpływów za usługi opiekuńcze,
 • kosztów upomnienia,
 • oraz naliczonych odsetek od w/w wpływów.

 

Opłaty za odbiór śmieci dokonywać należy do 25 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Gołcza

65 8591 0007 0150 0750 0417 0147

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko oraz adres nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne.